اهمیت درز سرد بتن و راهکارهای آن

درز سرد بتن چیست؟

راه‌کارهای مواجهه با درز سرد بر اساس مبحث نهم مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

  • قطع بتن باید در محدوده یک سوم میانی دهانه تیرها و دال‌ها انجام گیرد.
  • اگر تیر فرعی به تیر اصلی متصل است. محل قطع بتن باید حداقل به اندازه دو برابر عرض تیر فرعی، از تیر فرعی فاصله داشته باشد.
  • در فونداسیون‌ها با استفاده از رابیتس محل قطع بتن بسته شود و قطع بتن به صورت قائم صورت گیرد.
  • محل قطع زبر و مضرس باشد (رابیتس این خاصیت را ایجاد می کند).
  • دوغاب اضافه از روی بتن قدیمی زدوده شود.
  • قبل از بتن‌ریزی جدید، بتن قدیمی تا حد اشباع آب داده شود و سپس آب اضافی از روی آن خشک شود.

Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *